REGULAMIN

WSTĘP

Sprzedażą produktów elektronicznych na stronie https://rak-it.pl/ zajmuje się Patrycja Kowalik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Radosław Kowalik RS z siedzibą przy ul. Pachońskiego 14/71, 31-223, Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 6372055911.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@rak-it.pl

Data publikacji Regulaminu: 05.2021 r.

DEFINICJE

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument

Cena – cena brutto Towaru w złotych polskich, umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów wysyłki Towaru.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://rak-it.pl/regulamin

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://rak-it.pl/, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

Sprzedawca: 

Radosław Kowalik RS

ul. Pachońskiego 14/71
31-223 Kraków
NIP: 637-20-55-911, REGON:  121075151,

KONTO BANKOWE: 06 1050 1445 1000 0092 0565 9031

Produkt/Produkt Elektroniczny – niepodzielna i minimalna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia. Dostępny w Sklepie i oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej. Podany jako jednostka miary przez określenie jego ceny (cena/sztuka produktu).

Zamówienie – zamówienie na Produkty złożone przez Kupującego w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Za pośrednictwem SklepuSprzedawca prowadzi  na stronie www.rak-it.pl sprzedaż książki: 

a) e-booka – w formie płatnego przesłania pliku z formie pdf na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia,

b) książki – w formie drukowanej wysłanej na adres wskazany w trakcie składania zamówienia przez Klient

2. Warunkiem zakupu jest nie rejestracja Kupującego i założenie Konta w Sklepie Rak It – jak uderzyłam w raka z każdej strony. 

3. Kupujący w jednym Zamówieniu może złożyć tylko jedno zamówienie na dostęp do treści ebooka lub nieograniczona ilość książek w formie drukowanej. Kupujący może złożyć nieograniczoną ilość Zamówień.

4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego. Aby złożyć Zamówienie wystarczy dostęp do:

 • połączenia internetowego,
 • standardowej przeglądarki internetowej,
 • aktywnego adresu e-mail i numeru telefonu

5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą. Określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz wyznacza prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto w Polskich Złotych (PLN).

7. Zakazanym jest dostarczenie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.

8. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 3. IV.

9. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.

10. Produkty są trwale oznakowane jako własność Kupującego, który dokonał ich zakupu w Sklepie. Oznaczenia właściciela pliku nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z pliku określonych w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Tym samym każdy Kupujący nabywający Produkt za pośrednictwem Sklepu wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

11. Kupujący w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do:

 • rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach;
 • ingerowania w jego zawartość;
 • publikacji,
 • dystrybucji,
 • powielania;
 • usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;
 • oddawania w najem;
 • jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.
 • Kupujący nabywający Produkt ze Sklepu zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w formie elektronicznej czy papierowej w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, wydawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Produktu (Kupującego) z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w formie elektronicznej nie mają ograniczeń terytorialnych.

2. Kupujący chcąc dokonać zamówienia na stronie Sklepu, wybiera produkt poprzez kliknięcie na przycisk „Składam zamówienie”, a następnie określa sposób płatności. Po wykonaniu ww. czynności potwierdza zamówienie klikając w przycisk „Kupuję i Płacę”

3. Kupujący postępuje zgodnie z formularzem zamówienia, podając m.in. swoje dane , numer telefonu, adres email oraz dane adresowe.

4. Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest wiadomość elektroniczna przysłana na adres email podany przez Kupującego.

5. Kupujący jest informowany o zmianie statusu (etapach realizacji) zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego. W przypadku wpisania błędnych danych Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia. W takiej sytuacji obowiązkiem Sprzedawcy jest skontaktowanie się z Kupującym w celu uzgodnienia prawidłowych danych.

FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI

1. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy Produktów objętych Zamówieniem:

 • E-book – dostarczenie mailem
 • Książka w formie drukowanej – wysyłka pod adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia za pośrednictwem:

       – InPost Paczkomaty (po wskazaniu adresu odpowiedniego Paczkomatu przez Klienta podczas składania Zamówienia)

       – InPost Kurier

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.

3. Dostępne formy płatności:

– Szybkie płatności PayU.

– Karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

– Płatność BLIK-iem

4. Jeśli Kupujący jako formę płatności wybrał „PayU”, zostanie przekierowany na stronę systemu PayU w celu dokonania płatności. Po wykonanej płatności nastąpi powrót na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą:

 • Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Gdy Kupujący złoży i opłaci Zamówienie, otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
 2. Produkt elektroniczny zostanie przesłany Klientowi w przeciągu 24h od zaksięgowania wpłaty. Sprzedawca czeka na wpłatę od Klienta 3 dni, potem zamówienie uznaje się za nieważne. 
 3. Realizacja Zamówienia polega na wysłaniu do Klienta ebooka przez system. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za awarie techniczne Sklepu niezależne od niego i zobowiązuje się jak najszybciej dosłać zakupione materiały do Kupującego.
 4. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. Klient ma 90 dni na pobranie ebooka z linku przesłanego wraz z potwierdzeniem zamówienia. Po tym czasie link stanie się nieaktywny. Klient może zwrócić się do sprzedawcy w celu przedłużenia tego czasu, bądź o ponowne wysłanie nowego linku do ebooka po czasie ważności pierwszego linku. 
 6. W przypadku wyboru Zamówienia w formie książki drukowanej czas realizacji wynosi 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

 • Książka w formie drukowanej:

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (załącznik) przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub na adres do doręczeń. 14-dniowy termin liczy się od następnego dnia po otrzymaniu towaru. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od rezygnacji. Sprzedawca może jedynie wstrzymać się z nim do momentu, gdy otrzyma produkt lub dowód jego odesłania.

Adres do zwrotów:

Ul. Pachońskiego 14/71 31-223 Kraków

 • E-book:

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności. 

POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:

 • Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 • Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

3. Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2021 roku.

2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

3. Jeśli zarejestrowany Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

4. Zmieniony regulamin wiąże Kupującego jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.

5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

6. Sklep dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf poniżej niniejszego Regulaminu.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.

9. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt na kontakt@rak-it.pl.